Syarat dan Peraturan Am

 • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini atau/dan dengan bermain di TONY88 (selepas ini setiap satu secara berasingan dan bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai "TONY88", "https://tony8.net" atau "Site" ), anda memperakui bahawa anda berumur 18 tahun ke atas, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama-sama dengannya. Maklumat produk, pendaftaran di tapak, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan sebarang pertaruhan yang diterima oleh TONY88 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 • Maklumat produk, pendaftaran di tapak, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan sebarang pertaruhan yang diterima oleh TONY88 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 • TONY88 berhak untuk meminda "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan tersebut akan berkuat kuasa dan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan dalam bahagian "Terma dan Syarat" di tapak web https://tony88.net. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak "Terma dan Syarat" secara tetap. Penggunaan berterusan Tapak oleh anda selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 • "Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian yang lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan TONY88 serta menggantikan serta menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan persefahaman terdahulu antara anda dan TONY88. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana representasi kecuali setakat yang sama telah dinyatakan secara nyata sebagai representasi dalam Terma dan Syarat ini.
 • Sekiranya berlaku percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di tapak web TONY88, peruntukan Perjanjian ini akan diguna pakai.
 • Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan kami bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda menyertai aktiviti permainan TONY88.

 • Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai akaun Pemain, TONY88 berhak untuk menggantung akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti dikemukakan secara bertulis dengan menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian dan dihantar melalui e-mel ke [email protected]. TONY88 memandang serius pertikaian ahli dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 • https://tony8.net berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda atas apa jua sebab sekalipun pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh TONY88. Walau bagaimanapun, TONY88 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan sebarang kemenangan dan kehilangan sebarang baki dalam akaun TONY88 anda atau sebarang kemenangan atau kelayakan lain yang mungkin anda miliki atau miliki daripada akaun TONY88 anda dan penggunaan perkhidmatan TONY88 anda atau/dan Main.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, mana-mana kanak-kanak, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun TONY88 anda, mengakses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat daripada Laman Web TONY88, menerima sebarang hadiah, atau Main di TONY88 . Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan/atau kerugian yang ditanggung oleh anda sendiri atau pihak ketiga pada akaun TONY88 anda.

 • Semua tawaran terhad kepada hanya satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 • Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua bahagian bertentangan, pertaruhan seri dan batal tidak akan dimasukkan ke dalam pengiraan daripada rebat kasino atau dikira dalam sebarang keperluan peralihan.
 • Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek daripadanya, pada bila-bila masa dan tanpa notis awal.
 • Setiap ahli hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar dalam TONY88, Jika kami mendapati ahli membuat lebih daripada satu akaun,(Sebelum membuat berbilang akaun, ahli perlu menghubungi salah seorang wakil sembang langsung kami dan meminta untuk mencipta berbilang akaun). Jika tidak, TONY88 akan menganggap akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan TONY88 mempunyai hak untuk menamatkan akaun dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.
 • Menurut budi bicara TONY88, anda mungkin diminta oleh TONY88 untuk memberikan maklumat pengenalan. Anda wajib memberikan maklumat yang diminta semasa pemberitahuan kami. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak anda ke atas sebarang baki yang tinggal dalam akaun TONY88 anda.
 • Dengan mengambil bahagian dalam Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan dalam akaun anda adalah betul dan terkini. Kegagalan memberikan maklumat ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan daripada Promosi.

 • Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:
  1. Pertaruhan
   Pemain mesti bertaruh daripada dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan adalah terbatal jika pada semakan Pemain tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah lebih daripada 100% atau bersamaan dengan jumlah deposit anda, atau kami tidak akan dapat memohon untuk pengeluaran, sila buat jumlah deposit atas permintaan.
  2. Pertaruhan Disahkan
   https://tony88.net tidak boleh membatalkan pertaruhan setelah ia disahkan oleh TONY88 dalam akaun anda, melainkan pertaruhan diisytiharkan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah atas sebab yang digariskan dalam Terma & Syarat ini.
  3. Rekod Pertaruhan Tepat
   Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan yang menyeluruh, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesilapan atau peninggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
  4. Potongan Taruhan / Taruhan Belum Selesai
   Taruhan akan ditolak daripada akaun anda pada masa meletakkan Pertaruhan anda, tidak kira apabila keputusan ditentukan. TONY88 tidak boleh membayar balik Pertaruhan yang diletakkan pada permainan yang Pertaruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang masih belum diselesaikan. Pertaruhan tersebut akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika berkenaan, dikreditkan ke akaun Pemain pada masa itu.
  5. https://tony88.net Keputusan Pertaruhan adalah Muktamad
   Anda bersetuju bahawa TONY88 dan rekodnya akan menjadi pihak berkuasa terakhir dalam menentukan terma mana-mana pertaruhan yang anda letakkan dan keadaan di mana ia dibuat.
  6. Tanggungjawab Tunggal Pemain untuk Kemenangan
   Sebarang cukai dan yuran yang dikenakan berkaitan dengan sebarang kemenangan yang diberikan kepada anda atau sebarang pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda sendiri. TONY88 boleh melaporkan dan menahan sebarang jumlah daripada kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang terpakai. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang kemenangan lain.
 • Pertaruhan Taruhan:
  1. Pertaruhan Minimum
   Pegangan minimum, bergantung pada Permainan tertentu, akan dikenakan.
  2. Hasil Pertaruhan Terbukti Pelayan
   Sekiranya terdapat percanggahan antara sama ada nombor yang pemain percaya bahawa mereka telah masukkan atau paparan grafik permainan yang telah mereka mainkan dan nombor dalam pangkalan data yang diselenggara oleh https://tony8.net, nombor dalam pangkalan data akan dianggap sah.
  3. Main Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengganggu / Menipu
   Bermain Permainan secara automatik melalui perisian atau mana-mana manipulasi lain Permainan atau data akaun Pemain anda/pemain lain adalah dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penamatan keahlian anda, pemadaman semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan/atau rampasan sebarang hadiah dan deposit tertunggak. dan pendakwaan sivil/jenayah. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terikat untuk menamatkan akaun anda atas apa-apa sebab sekalipun dan, tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, sekiranya anda berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, memudaratkan prinsip di mana ia mengendalikan Laman Web. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tindakan terhadap Syarikat untuk sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh daripada kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi ralat atau ketidaklengkapan sedemikian, anda berjanji untuk mengelak daripada mengambil sebarang kelebihan daripadanya. Selain itu, sebaik sahaja menyedari kesilapan atau ketidaklengkapan tersebut, anda hendaklah memberitahu TONY88 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, TONY88 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan daripada kesilapan atau ketidaklengkapan tersebut. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kehilangan atau kecederaan akibat daripada gangguan, atau akses atau penggunaan lain yang tidak dibenarkan ke atas Laman Web atau akaun anda. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem Laman Web atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau menjejaskan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan/atau jenayah dan akan mengakibatkan tindakan segera. penamatan akaun anda dan pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang anda mungkin berhak menerimanya.
  4. Acara Di Luar https://tony88.net Kawalan
   Seboleh-bolehnya, TONY88 berusaha untuk memastikan perlindungan penuh bagi semua Pemainnya dan Pertaruhan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa tertentu yang di luar kawalan TONY88. Sekiranya anda terputus sambungan dari Laman Web (atas apa jua sebab), tindakan Tuhan, TONY88 tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerugian yang mungkin berlaku di sana. Sekiranya Pemain diputuskan sambungan selepas membuat pertaruhan dan sebelum permainan dimainkan, keputusan permainan itu masih akan dipaparkan pada akaun Pemain dan sebarang kemenangan atau kerugian direkodkan dengan sewajarnya.
  5. Penerimaan Keputusan Taruhan
   Dengan meletakkan sebarang Pertaruhan selanjutnya dengan TONY88, Pemain menerima keputusan sebarang Pertaruhan sebelumnya. Oleh itu, keputusan pertaruhan sebelumnya dengan ini dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tiada bayaran balik atau pelarasan lain akan diberikan.
  6. Pincang Fungsi Perisian
   TONY88 berhak untuk menahan kemenangan dan membatalkan pertaruhan jika Pemain memanipulasi permainan dengan cara penipuan atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.

 • Sebelum melepaskan atau meluluskan sebarang pengeluaran, TONY88 berhak meminta daripada pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan depan dan belakang kad kredit/kad debit, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumentasi lain yang sesuai seperti yang TONY88 , mengikut budi bicara mutlaknya, anggap perlu. Jika anda gagal mematuhi sebarang permintaan keselamatan, TONY88 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
 • Mengkreditkan Kemenangan -- Kemenangan akan ditambahkan pada Akaun masing-masing, mengikut kesesuaian, secara automatik. Kemas kini akaun anda ini bukan 'bukti kemenangan' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) daripada Akaun masing-masing. Jika selepas semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, https://tony8.net berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

 • Berikut ialah kemenangan maksimum, dalam 1,000,000 (MYR),300,000 (SGD,AUS). atau jumlah yang setara dalam mata wang lain, yang mungkin dimenangi dalam talian setiap hari oleh individu:
 • 100,000 untuk Kasino dan permainan lain
 • 100,000 untuk Permainan ganjil tetap
 • Kemenangan ini tidak termasuk pegangan dan ini harus dipertimbangkan semasa mempertaruhkan pertaruhan anda. Jika pilihan yang diambil daripada kategori berbeza digabungkan dalam pertaruhan berbilang atau terkumpul, had kemenangan maksimum terendah akan dikenakan.
 • Pengurusan TONY88 berhak untuk mengurangkan atau menukar had kemenangan tanpa notis awal.
 • TONY88 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan yang diberikan secara tidak sengaja oleh sistem kami yang melebihi had ini.

 • Wang bonus ialah wang maya yang diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak boleh mengeluarkan wang tersebut sejurus selepas mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin dikenakan.
 • Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian dikeluarkan selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.

 • Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang anda tanggung, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang mengawal semasa menggunakan mana-mana perkhidmatan TONY88 .

 • Jika Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diguna pakai.

 • Anda hendaklah memastikan TONY88, pekerja, pegawai, pengarahnya, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan kongsi media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan hendaklah sepenuhnya menanggung rugi yang sama daripada mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan apa jua perbelanjaan (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul daripada atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Kami tidak akan menjadi r bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau pemberhentian Play.
 • TONY88 berjanji untuk menawarkan kedua-dua penyelesaian pertikaian yang adil dan tepat pada masanya serta penyelesaian tanpa kos atau beban yang tidak wajar, dengan memegang rekod pertaruhan dan transaksi terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
 • Ahli harus memberikan nama pengguna, nombor telefon mudah alih dan nombor akaun mereka apabila meminta pengeluaran.
 • Maklumat pengguna perlu dipadankan dengan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran. Prosedur pengesahan akan dilakukan sebelum sebarang pengeluaran. Gagal mematuhi, baki akan dirampas.

* Untuk meja Kasino AG, pertaruhan melebihi RM30,000 tidak perlu dibayar oleh https://tony88.net.
* Untuk mana-mana pertaruhan melebihi RM30,000 pengeluaran pertaruhan diperlukan 500x pusing ganti.
* https://tony88.net mempunyai hak untuk mengubah suai, menukar atau menamatkan notis ini tanpa notis terlebih dahulu.